Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten inzake huur en verhuur van roerende zaken alsmede iedere andere overeenkomst of aanbieding inzake alle diensten van Plezier en Spel, gevestigd te Tienhoven, verder te noemen verhuurder.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden of de geldigheid van eventuele voorwaarden van huurder(-s) worden nu voor alsdan van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien verhuurder akkoord gaat met de voorwaarden van huurder, laat dit onverlet de inhoud van de overige voorwaarden. Onder huurder wordt verstaan een ieder die zaken van verhuurder op basis van een (ver-) huurovereenkomst wenst te gebruiken of gebruik wenst te maken van de diensten van verhuurder.

 

Artikel 2. Behorende bij bevestiging afhaalopdracht.

 • De huurdatum staat vermeld in uw overeenkomst en geldt dus uitsluitend op deze datum, ingaande om 8.00 uur en durende tot middernacht. U kunt eventueel een dag eerder ophalen en een dag later terugbrengen indien de materialen beschikbaar zijn. U krijgt circa 3 dagen voor huurdatum bericht van ons om de afhaaltijden met u af te spreken.
 • Huurder dient voor het vervoer van de materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, waarbij materialen geen beschadigingen kunnen oplopen.
 • Wanneer wij u assisteren met het in- en uitladen van uw voertuig zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg hiervan.
 • Alle materialen dienen schoon, compleet en onbeschadigd te worden terug geleverd aan Plezier en Spel.

 

Artikel 3. Behorende bij bevestiging bezorgopdracht.

 • De huurdatum staat vermeld in uw overeenkomst en geldt dus uitsluitend op deze datum. Wij nemen circa 3 dagen voor de huurdatum contact met u op om aan te geven wanneer wij de materialen bezorgen en weer ophalen. Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde. Onze auto’s dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen. Alle materialen dienen schoon, compleet en onbeschadigd te worden terug geleverd aan Plezier en spel. Wij leveren in principe tot aan de deur en/of direct naar binnen.

 

Artikel 4 Behorende bij alle bevestigingen.

 • Voor akkoord dient u deze bevestiging te ondertekenen en binnen 5 dagen aan ons te retourneren.
 • Bij annulering gelden de volgende voorwaarden: 25% van de totale som bij 60 dagen of langer, 50% van de totale som bij 30 tot 60 dagen, 75% bij 29 dagen tot 7 dagen en 100% bij 6 dagen of minder.
 • Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze bevestiging te checken.
 • Het niet verlenen van (overheid)vergunningen wordt niet aangemerkt als overmacht.
 • Plezier en Spel is nimmer aansprakelijk voor letsel en/of materiële schade.
 • Contractant 1 is op de hoogte met het feit dat Plezier en Spel altijd alles zo goed en schoon mogelijk zal afleveren, hoewel het gebruikte artikelen blijven. Vooral bij opblaasbare objecten kan wel eens nattigheid en zand- grasresten van de vorige huur dag ontstaan.
 • Plezier en Spel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen levering indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstakingen, calamiteiten.
 • Plezier en Spel behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan materiaal. Wij zullen dan ten allen tijde een zo dicht mogelijk benaderend item leveren.
 • Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
 • Plezier en Spel heeft het recht, ten alle tijden attracties en/of materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is.

 

Artikel 5 Betalingsafspraken.

 • In de bevestiging staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze afspraken niet worden nagekomen worden de materialen/attracties NIET geleverd. Echter de betalingsplicht blijft bestaan. U kunt bij ons niet pinnen maar alleen contant betalen.
 • Als Plezier en Spel genoodzaakt is onbetaalde facturen uit handen te geven aan ons incassobureau, zijn wij gerechtigd aan huurder een vergoeding te berekenen wegens de door verhuurder gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuur met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 6. Geschillen en toepasselijk recht

 • Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen – tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de kantonrechter dienen te worden berecht – bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

© Plezier en Spel 2016-2017 op alle spelnamen, teksten, foto’s en tekeningen. Gebruik op welke wijze dan ook door derden, alleen na schriftelijke toestemming van de Plezier en Spel.